Gifty Anti Celebrates Husband On Birthday

Gifty Anti's husband, Nana Kwao Ansah IV, celebrated his birthday on March 17